CV

10 lat doświadczenia w tłumaczeniu, 12 lat edukacji wyższej

Wykształcenie

2013-2019
Uniwersytet Wrocławski

Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym

W trakcie sześciu lat studiów doktoranckich zyskałem rozległe doświadczenie w nauczaniu akademickim, wystąpieniach publicznych (podczas wielu konferencji, na których wystąpiłem) i metodologii badawczej (w zakresie psycholingwistyki). Pracę doktorską poświęconą ucieleśnieniu języka metaforycznego obroniłem z wyróżnieniem.

2014-2017
Uniwersytet Wrocławski

Licencjat filologii germańskiej

Jednym z celów, który przyświecał mi w opanowaniu kolejnego języka obcego, było wejście na rynek międzynarodowych tłumaczeń i skierowanie swojej oferty do szerszego grona odbiorców. Nauka języka niemieckiego na kolejnych studiach filologicznych umożliwiła mi także dalsze doskonalenie swoich umiejętności tłumaczeniowych.

2012-2017
Uniwersytet Wrocławski

Magister prawa

Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych wymaga rozległej wiedzy o systemie prawnym oraz dogłębnego zrozumienia języka prawnego. Żeby zapewnić możliwie największą rzetelność i precyzję moich tłumaczeń specjalistycznych, podjąłem się studiów prawniczych, skupiając się przede wszystkim na prawie cywilnym, prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej oraz prawie autorskim.

2011-2013
Uniwersytet Wrocławski

Podyplomowe studia przekładu

Na studiach tych przyswoiłem sobie podstawową wiedzę z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności w obszarze tłumaczeń prawnych i prawniczych, biznesowych oraz tłumaczeń dokumentów unijnych.

2008-2013
Uniwersytet Wrocławski

Magister filologii angielskiej

W trakcie studiów opanowałem teoretyczne i praktyczne podstawy tłumaczeń literackich oraz nieliterackich. Ukończyłem w tym czasie także szereg kursów z językoznawstwa (językoznawstwa kognitywnego, gramatyki opisowej, fonologii kontrastywnej), literatury (zarówno angielskiej jak i amerykańskiej) oraz kultury. Byłem również zaangażowany w inne projekty naukowo-dydaktyczne nieobjęte programem studiów takie jak działalność w SKNA UWr, studenckim kole naukowym podejmującym się nieodpłatnych zleceń tłumaczeniowych. Jako członek koła miałem okazję pracować przy projektach wymagających umiejętności tłumaczenia audiowizualnego (np. podczas tłumaczenia podpisów do filmów wyświetlanych na festiwalu BRAVE).

Doświadczenie

2020-Obecnie
Freelancer, samozatrudniony

Tłumacz literatury

Dodatkowy czas wolny, jaki udało mi się wygospodarować w trakcie pandemii, pozwolił mi na rozpoczęcie kariery jako tłumacz literatury. Jak dotychczas ukazało się sześć moich przekładów (szczegóły w zakładce „Portfolio"), a kolejne są w trakcie publikacji.

2022-Obecnie
Uniwersytet WSB Merito

Adiunkt

W roku akademickim 2022/2023 rozpocząłem stałą współpracę z instytutem filologii angielskiej na Uniwersytecie WSB Merito, gdzie prowadzę zajęcia przekładoznawcze (przekład literacki, audiowizualny, użytkowy, stylistyka z elementami teorii przekładu) oraz językoznawcze (semantyka kognitywna).

2021-2022
Uniwersytet Wrocławski

Wykładowca nieetatowy

W roku akademickim 2021/2022 prowadziłem w Instytucie Filologii Angielskiej seminarium licencjackie poświęcone kulturowym i językowym aspektom przekładu.

2020-2021
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Wykładowca nieetatowy

W Wyższej Szkole Filologicznej prowadziłem seminarium licencjackie poświęcone językowym i kulturowym aspektom przekładu, warsztaty z przekładu specjalistycznego oraz ćwiczenia i wykład z tłumaczeń literackich. Po włączeniu WSF do WSB kontynuuję tam prowadzenie tych samych kursów.

2018-2022
Uniwersytet WSB Merito

Wykładowca nieetatowy

W Wyższej Szkole Bankowej prowadzę kursy z teorii i praktyki tłumaczenia (wprowadzenie do teorii przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenia literackie), oraz praktyczne zajęcia z nauki języka angielskiego (pisanie akademickie, gramatykę praktyczną, komunikację ustną, słownictwo).

2012-Obecnie
Freelancer, samozatrudniony

Tłumacz języka angielskiego i niemieckiego

Od 9 lat pracuję jako tłumacz freelancer. Podjąłem się w tym czasie wielu zleceń (w kierunkach EN-PL, PL-EN, DE-EN oraz DE-PL), głównie o tematyce specjalistycznej – naukowej, prawniczej, biznesowej i medycznej. Miałem również okazję tłumaczyć liczne teksty nieliterackie z różnych obszarów wiedzy (m.in. z architektury, rolnictwa, kosmetologii, turystyki, fizjoterapii, produkcji herbaty, filmoznawstwa).

2015-2019
TranslatoLogica

Redaktor naczelny czasopisma naukowego

W roku 2015 założyłem czasopismo naukowe w formacie open-access z podwójnie ślepym procesem recenzyjnym wydawane przez Zakład Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej UWr i objąłem w nim funkcję redaktora naczelnego. W czasie czterech lat, kiedy pełniłem tę funkcję, wydane zostały dwa tomy czasopisma, zawierające artykuły napisane przez badaczy przekładu z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Jako redaktor naczelny byłem odpowiedzialny za przygotowanie cyrkularza ogłaszającego nabór artykułów, pozyskiwanie zewnętrznych recenzentów, wstępną ocenę nadesłanych abstraktów i artykułów oraz ich korektę językową.

2013-2019
Doktoranckie Koło Naukowe „Translatio”

Przewodniczący Doktoranckiego Koła Naukowego

Projekty naukowo-dydaktyczne zrealizowane przez Koło (pełne ich omówienie znajduje się w zakładce „Publikacje i projekty”) pozwoliły mi na rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem i przygotowywania wystąpień publicznych.

Język angielski

Pisanie akademickie

100%

Komunikacja ustna

100%

Rozumienie języka w mowie i piśmie

100%

Słownictwo

100%

Język niemiecki

Pisanie akademickie

80%

Komunikacja ustna

70%

Rozumienie języka w mowie i piśmie

90%

Słownictwo

80%

Oprogramowanie tłumaczeniowe i edytorskie

SDL Trados Studio 2019

80%

memoQ

80%

Narzędzia MS Office (Word, Excel, Power Point)

90%

Narzędzia do OCR i projektowania graficznego (GIMP)

70%

Umiejętności tłumaczeniowe

Teksty literackie

85%

Teksty naukowe

100%

Teksty audiowizualne

75%

Teksty medyczne

80%

Teksty techniczne

60%

Inne umiejętności

R (język programowania)

50%

Python

30%

Statystyka opisowa i inferencyjna

75%
pl_PLPolish